پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS): - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS):
      این مقیاس در سال 1986 توسط  تایلور ساخته شد و در سال 1994 توسط بگبی و همکارانش تجدید نظر گردید . در این مقیاس بیست ماده ای ، سازه آلکسی تیمیا در سه زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات (DIF)، دشواری در توصیف احساسات (DDF) و تفکر با جهت گیری خارجی (EOT)  ارزیابی می شود . خرده مقیاس اول شامل 7 ماده می باشد (1 ، 3 ، 6 ، 7 ، 9 ، 13 و 14) که توانایی آزمودنی در شناسایی احساساتش و تمایز میان احساسات با حسهای بدنی را ارزیابی می کند . زیر مقیاس دوم 5 ماده دارد (2 ، 4 ، 11 ، 12 ، و 17) که توانایی شخص در بیان احساسات و اینکه آیا قادر است احساسات خودش را در قالب لغات بیان کند یا خیر،  می سنجد . خرده مقیاس سوم 8  ماده دارد (5 ، 8 ، 10 ، 15،  16 ، 18 ، 19 و 20 ) و میزان درون نگری و عمیق شدن فرد در احساسات درونی خودش و دیگران را بررسی می کند . دامنه پاسخ به هر ماده 5 درجه و از «کاملاً مخالف» تا «کاملاً موافق» متغیر است ، روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است . به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره 1 و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 5 تعلق می گیرد . مواد 4 ، 5 ، 10 ، 18 و 19 به دلیل منفی بودن جهت مواد با آلکسی تیمیا به شیوه معکوسنمره گذاری می شوند، یعنی به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره 5 و به پاسخ «کاملاً موافق» نمره 1 تعلق می گیرد.در این مقیاس نمره بالاتر نشان دهنده آلکسی تیمیای بالاتر می باشد .   

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir
   
پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

[ چهارشنبه 16 بهمن 1392 ] [ 06:36 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]