پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (2001)تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامه­ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای 36 ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (9)راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل 36 پرسش مدرج پنج نمره ای (از همیشه یا هرگز)می­باشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار می­دهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه میز کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قرار می دهد. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار (1386)مورد اعتباریابی قرار گرفته است.
در این پرسشنامه از فرد خواسته می شود تا واکنش خود را در مواجه با تجارب تهدید آمیز و رویدادهای استرس­زای زندگی که که به تازگی تجربه کرده اند را به وسیله پاسخ به 5 تا پرسش که تا استراتژی برای کنترل و تنظیم هیجان را ارزیابی می­کند مشخص نماید این پرسشنامه دارای فرم ویژه بزرگ دان و فرم ویژه کودکان می­باشد.
از جمله رایج­ترین این راهکارهای شناختی برای تنظیم هیجان در مواجه با شرایط ناگوار عبارتند از سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار فکری تلقی فاجعه آمیز توسعه چشم انداز، تمرکز مجدد مثبت ما ارزیابی مثبت، پذیرش شرایط، برنامه ریزی کردن ( سامانی و صادقی، 1389)


روایی و پایایی :
ضریب آلفا برای خرده مقیاس­های این پرسشنامه به وسیله گرانفسکی و همکاران (2002)در دامنه 71/0 تا 81/0 گزارش شده است. برای بررسی روایی همگرا واگرای این پرسشنامه در ایران از مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس که شامل 21 پرسش مدرج چهار نمره ای ( از کاملاً شبیه من تا کاملاً متفاوت از من)می­باشد که سه عامل افسردگی، استرس و اضطراب زا مورد ارزیابی قرار می­دهد، در این مقیاس هر یک پرسش یک عامل اختلال هیجانی را مورد ارزیابی قرار می­دهد.
به منظور بررسی قابلیت شاخص های روان سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در ابتدا به روش تحلیل عامل ساختار عاملی ( برای بررسی روایی سازه)این پرسشنامه مورد پرسش قرار گرفت پیش از تحلیل عامل ابتدا و شاخص نسبت Kmo و آزمون بارتلت مورد بررسی قرار گرفت. پس از اطمینان از دو شاخص Kmo و ضریب کرویت بارتلت با استفاده از روش تحلیل عامل و به شیوه مؤلفه های اصلی پرسش­های پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان مورد بررسی قرار گرفت.
نحوه نمره گذاری
تنظیم شناختی مثبت:
سؤالات  28- 27-26- 25- 24 – 23- 22- 21- 20- 19- 18-17- 16- 15- 14- 13
تنظیم شناختی منفی :
سوالات - 33- 32- 31- 30 -  29- 12- 8- 10- 9- 8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1      36- 35- 34
عامل های تنظیم شناختی مثبت
1- تمرکز مثبت مجرد / برنامه ریزی:         سوالات    22- 21- 20- 19- 18- 17- 16- 14- 13-
2- ارزیابی مثبت / دیدگاه وسیعتر:            سوالات   27- 26- 25- 24- 23- 15-
عامل های تنظیم شناختی منفی :
 1- سرزنش خود:               سوالات 4و 2و 1
 2- سرزنش دیگران:           سوالات  36و 35 و 34
 3- نشخوار فکری :            سوالات   12و 11و 10و 9و 3
  4- فاجعه آمیز کردن:         سوالات   32و 31و 30و 29
  5- پذیرش :                   سوالات    8و 7و 6و 5
 

 

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir

  

دانلود پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی

[ یکشنبه 1 تیر 1393 ] [ 22:22 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]