پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا


پوشاک پاییزه!پوشاک پاییزه دیجیکالا
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت - پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

پرسشنامه ها و آزمون های روانی استاندارد

آزمون های روانی، گویه های روانی، مقیاس های روانی، روان سنجی، آزمون یار، azmonyar، پرسشنامه استاندارد، آزمونهای استاندارد

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت
مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی ،خانوادگی،آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است ویک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است(کوپر اسمیت،1967).
اصطلاح عزت نفس به قضاوتی که افراد صرفنظر از اوضاع واحوال نسبت به خود دارند، اشاره دارد و در این معنا ،مبین درجه اطمینان یک فرد، به ظرفیت موفقیت و به ارزش اجتماعی و شخصی خویشتن است، اطمینانی که بازخورد های اتخاذ شده در قبال موقعیت های معمولی زندگی (زندگی اجتماعی،تحصیلی وحرفه ای) ترجمان آنها هستند . بدین ترتیب ،مقیاس به منظور ارایه یک سنجش قابل اعتماد و اعتبار در باه ی عزت نفس فراهم شده است.
پرسشنامه عزت نفس (SEI) شامل 58 ماده است که احساسات ،عقاید یا واکنش های فرد را توصیف می کند و آزمودنی باید با این مواد با علامت گذاری در چهار خانه ((به من شبیه است (بلی) )) یا ((به من شبیه نیست (خیر) ))پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده،مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی ،امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ،فراهم می سازد(کوپر اسمیت،1967)
اعتبار و روایی
برسی ها در ایران وخارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است . هرز و گولن (1999) ضریب آلفای 88/ . را برای نمره کلی آزمون گزارش کرده اند. همچنین جهت سنجش روایی بین نمره کل آزمون با خرده مقیاس روان آزرده گرایی در آزمون شخصیت آیسنک ،روایی واگرای منفی و منعادار و با خرده مقیاس برون گرایی روایی همگرای مثبت معنادار به دست آمده است. ادموند سون و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی 86/ . تا 90/ . را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و دیگران (1990) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته 88/ . و بعد از سال 70/ . گزارش کرده اند .
با روش باز آزمایی ضریب اعتبار این آزمون در ایران با فاصله چهار هفته و دوازده روز به ترتیب 77/ . و 80/ . گزارش شده است . ضریب همسانی درونی گزارش شده بین 89/ . تا 83/ . در مطا لعات مختلف متغیر بوده است . پور شافعی (1370) با روش دو نیمه کردن ضریب 87/ . را گزارش کرده است . در بررسی روایی آزمون کوپر اسمیت ،ثابت (1375) و نایبی فرد(1382) روایی همگرای مثبت بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیسنک به دست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 80/.و در پژوهش نایبی فرد 78/ . بوده است. همچنین ضرایب اعتبار این آزمون با روش باز آزمایی برای دختران و پسران به ترتیب 90/ . و92/ . گزارش شده است.

کلمه عبور برا دانلود همه فایلها

www.khavaranshop.ir  

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

[ دوشنبه 5 آبان 1393 ] [ 05:39 ] [ سهیلا ]

[ 0 نظر ]